Artikel 1
Rechtspersonen

1.1. Dienstverlener: het bedrijf IT’s Working, gevestigd te Wormerveer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 90351746 en handelend onder de naam IT’s Working.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dienstverlener een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Dienstverlener een offerte daartoe heeft uitgebracht.

1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.4. Dienst: de diensten die Dienstverlener ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte of nader overeengekomen.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever krachtens welke Dienstverlener de Dienst zal uitvoeren.

Artikel 2
Offerte, aanbod en aanvaarding

2.1. Dienstverlener zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Aanpassing van de omschrijving van de Dienst geldt als een wijziging van de Overeenkomst.

2.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Dienstverlener, tenzij anders aangegeven in de offerte.

2.3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Dienstverlener het recht de prijzen hierop aan te passen.

2.4. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Dienstverlener werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

2.5. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Dienstverlener alleen bindend indien en voor zover deze door Dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Zie voor wijziging van deze Algemene Voorwaarden artikel 17.

2.8. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Dienstverlener.

2.9. Tenzij anders aangegeven in de offerte kan Opdrachtgever de offerte slechts als geheel aanvaarden. Een samengesteld aanbod zal niet worden uitgelegd als een aanbod om ook afzonderlijke delen uit dit samenstel te leveren of verrichten.

Artikel 3
Uitvoering van de Dienst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dienstverlener zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

3.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Dienstverlener dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dienstverlener zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

3.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt.

Artikel 4
Oplevering en aanvaarding

4.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot creatie of aanpassing van een werk of product, software daaronder begrepen, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode deze (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn goedgekeurd.

4.2. Indien Opdrachtgever een resultaat geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Dienstverlener zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

4.3. Indien Opdrachtgever ook na een redelijk aantal revisies of motivaties het resultaat blijft afkeuren, is Dienstverlener gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever krijgt in dat geval een volledige restitutie van de voor de afgekeurde resultaten betaalde prijs. Dienstverlener is echter niet verplicht de prijs van eerder goedgekeurde resultaten te restitueren. Dienstverlener kan slechts ontbinden na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is.

4.4. Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het resultaat van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn. Bij afkeuring zal Dienstverlener het bedrag van de afgekeurde fase restitueren.

Artikel 5
Wijziging dienst

5.1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

5.2. Indien Dienstverlener, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Dienstverlener gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Dienstverlener tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 6
Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Alle prijzen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3. Indien in de offerte een prijs in de vorm van een uurtarief is afgesproken, zullen het aantal gewerkte uren op basis van nacalculatie worden bepaald. Daarbij wordt afgerond op het dichtstbijzijnde kwartier, met inachtneming van een minimum werktijd van één uur.

6.3. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever bij aanvaarding 50% verschuldigd van de totaalprijs zoals vermeld in de offerte. Indien in de offerte een prijs in de vorm van een uurtarief is afgesproken, zal Dienstverlener een schatting maken van het benodigde aantal uren. Opdrachtgever zal 50% daarvan bij aanvaarding voldoen.

6.4. Dienstverlener is gerechtigd de prijzen voor meer- en minderwerk, alsmede prijzen voor diensten zoals bedoeld in artikel 11, aan te passen. Dienstverlener zal hiervan uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding van de aangepaste prijzen melding doen aan Opdrachtgever.

6.5. Indien de Dienst er mede toe strekt dat Dienstverlener met een volmacht namens Opdrachtgever een licentie afsluit met een derde, zal Dienstverlener het voor die licentie verschuldigde bedrag bij aanvaarding voldoen.

Artikel 7
Betalingsvoorwaarden

7.1. Dienstverlener zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze declaratie is veertien dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

7.2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Dienstverlener.

7.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.5. In bovenstaande gevallen heeft Dienstverlener voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

7.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om aan Dienstverlener verschuldigde bedragen te verrekenen met enig door Dienstverlener aan Opdrachtgever verschuldigd bedrag.

Artikel 8
Ontwikkeling van specifieke werken

8.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het ontwikkelen van websites, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, (animatie) video’s, software, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke werken, zullen Partijen schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. Dienstverlener zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens.

8.2. Dienstverlener is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

8.3. Indien door Opdrachtgever aan Dienstverlener verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Dienstverlener in het kader van de Overeenkomst.

8.4. Tenzij anders overeen gekomen heeft Dienstverlener het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Dienstverlener zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

8.5. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

8.6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of ‐activiteiten van Opdrachtgever. Artikel 10.5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9
Installatie en onderhoud van software

9.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.

9.2. Dienstverlener zal de software installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. Artikel 4 is van toepassing op deze installatie en configuratie.

9.3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste installatie en werking van de software mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de software, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt.

9.4. Opdrachtgever zal op verzoek van Dienstverlener medewerkers en hulppersonen van Dienstverlener alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

9.5. De keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Dienstverlener zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van Dienstverlener voldoet, is Dienstverlener gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

9.6. Indien voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor aanspraken van derden betreffende installatie en onderhoud van de software. Dienstverlener is bereid om middels een volmacht namens Opdrachtgever dergelijke licenties af te nemen.

9.7. Onderhoud van de software is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Dienstverlener kan van tijd tot tijd suggesties doen om de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of om fouten te herstellen. Opdrachtgever is vrij om deze suggesties al of niet over te nemen. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op een dergelijke aanpassing indien Opdrachtgever de suggestie overneemt en Dienstverlener de aanpassing laat doorvoeren. Werkzaamheden in dit verband worden gefactureerd als meerwerk, tenzij anders overeengekomen.

9.8. Dienstverlener zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op dergelijke veranderingen en nieuwe functionaliteit. Werkzaamheden in dit verband worden gefactureerd als meerwerk, tenzij anders overeengekomen.
9.9. Dienstverlener is steeds gerechtigd een verzoek zoals in het vorige lid bedoeld te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is, onaanvaardbaar veel meerwerk zou zijn of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

9.10. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Dienstverlener heeft gemeld en Dienstverlener deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Dienstverlener kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 10
Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dienstverlener of diens Dienstverleners.

10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

10.4 Het is Dienstverlener toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Dienstverlener door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

10.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Dienstverlener, onverminderd het recht van Dienstverlener om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor aanspraken van derden dat de materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Dienstverlener kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij het vervaardigen van de betreffende materialen.

Artikel 11
Hosting en aanverwante diensten

11.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of emaildiensten verricht door Dienstverlener, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

11.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen erotisch of pornografisch is, tenzij expl derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

11.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dienstverlener, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Dienstverlener is gerechtigd maatregelen te nemen bij vermoedelijke schending van het in dit lid bepaalde. Dienstverlener zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

11.4. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke. Voorts is Dienstverlener bij dergelijke claims gerechtigd om de doorgifte te staken, de gegevens te verwijderen en/of de NAW‐gegevens van Opdrachtgever door te geven aan de eiser.

11.5. Indien naar het oordeel van Dienstverlener een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Dienstverlener of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e‐mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Dienstverlener gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

11.6. Zonder toestemming van Dienstverlener is het Opdrachtgever verboden de door Dienstverlener verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

11.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

11.8. Dienstverlener kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Dienstverlener bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

11.9. Dienstverlener biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

11.10. Uitsluitend indien zulks expliciet schriftelijk is afgesproken, zal Dienstverlener zich inspannen om met enige regelmatig reservekopieën (backups) te maken van in het kader van de Dienst opgeslagen gegevens, en deze op verzoek aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Deze reservekopieën kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding. Voor het overige is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de gegevens te maken en te bewaren.

Artikel 12
Geheimhouding

12.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

12.2. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 13
Aansprakelijkheid

13.1. Dienstverlener aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

13.2. Dienstverlener is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3. Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Dienstverlener gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

13.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het laagste van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) en 5.000 euro. Dit maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dienstverlener.

13.5. De aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren.

13.6. In geval van een onrechtmatige daad door Dienstverlener of een werknemer of ondergeschikte waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Dienstverlener slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 100.000,= per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor andere schade wordt op grond van art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uitgesloten.

13.7. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Dienstverlener geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

13.8. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met het gebruik van de Dienst door leveranciers of onderaannemers van IT’s Working kunnen worden tegengeworpen, aan IT’s Working zullen door IT’s Working ook aan de Deelnemer kunnen worden tegengeworpen.

Artikel 14
Storingen en overmacht

14.1. Dienstverlener heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Dienstverlener zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Dienstverlener is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

14.2. Aanbieder heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Dienstverlener zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Dienstverlener is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

14.3. Dienstverlener zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

14.4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie‐infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in‐ en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dienstverlener door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Dienstverlener kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15
Personeel

15.1. Opdrachtgever zal werknemers van Dienstverlener die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

15.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Dienstverlener voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Dienstverlener in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener. Onder werknemers van Dienstverlener worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Dienstverlener of van één van de aan Dienstverlener gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Dienstverlener of van één van de aan Dienstverlener gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 16
Duur en opzegging

16.1 De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de in de offerte aangegeven duur of, indien geen duur is aangegeven, totdat de werken ontwikkeld en aanvaard zijn. Tenzij anders aangegeven in deze algemene voorwaarden of zoals nader overeengekomen kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

16.2 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Dienstverlener gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Dienstverlener is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

16.3 Door Dienstverlener opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Dienstverlener is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

16.4 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.5 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Dienstverlener op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet‐nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

16.6 Na opzegging blijven de volgende artikelen van toepassing voor zover een der partijen daar aanspraak op kan maken: de licentie van 10, de regeling over aansprakelijkheid van artikel 13 en de bepalingen over onderhoud uit artikel 9.

Artikel 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

17.1 Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Dienstverlener of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

17.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 18
Slotbepalingen

18.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dienstverlener gevestigd is.

18.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

18.4 Informatie en mededelingen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer‐ en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

18.5 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e‐mail, mits de identiteit en integriteit van de e‐mail voldoende vaststaat.

18.6 De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

18.7 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e‐mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank‐ of gironummer.

18.8 Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

18.9 Indien Dienstverlener een recht dat haar toekomt op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent, zal zij niet geacht worden daardoor afstand te doen van dat recht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *